Ogłoszenia


[Rozmiar: 100635 bajtów]

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce z siedzibą w 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 38;
 2. W Zarządzie Cmentarza komunalnego w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  • 1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • 2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • 3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;
   • • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.)
   • • uchwała nr XV/183/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 04.03.2008r. W sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.
  • 4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • 1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  • 1) dostępu do treści swoich danych,
  • 2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • 3) żądania usunięcia danych, gdy:
   • - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • 4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  • 6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • 7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.