Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce

Wstęp deklaracji

Zarząd Cmentarza Komunalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zckwieliczka.pl
Dane teleadresowe jednostki:

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38
32-020 Wieliczka
tel/fax (012) 278 – 30 – 04
tel: 697123100
e-mail: cmentarz@zckwieliczka.pl
www.zckwieliczka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-25
Strona podmiotowa internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2021-04-20 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej internetowej

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Strony posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-04-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika ZCK
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Antoni Sowa
e-mail: asowa@wieliczka.eu
Telefon: (012) 278-30-04
Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Biuro Zarządu Cmentarza mieści się na terenie Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w budynku Kaplicy – Domu Pogrzebowym