Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Deklaracja dostępności

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 38; e-mail: cmentarz@zckwieliczka.pl adres strony internetowej https://www.zckwieliczka.pl

Deklaracja dostępności

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 38, 32-020 Wieliczka, e-mail: cmentarz@zckwieliczka.pl adres strony internetowej https://www.zckwieliczka.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zckwieliczka.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2021-20-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-31-03
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-19-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test – European Internet Inclusion Initiative –

https://validator.utilitia.pl/ /z którego wynika, że strona internetowa
https://www.zckwieliczka.pl nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1) dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,
2) serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów,
3) tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy,
4) elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
5) możemy napotkać ogłoszenia w formacie jpg,
6) pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
7) nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących, która umożliwia:

1) powiększenie, pomniejszenie liter,
2) włączenie skali szarości,
3) strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu,
4) wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu dla dostępności po lewej stronie,
5) focus wokół elementów nawigacyjnych
6) możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
7) występują podświetlane linki,
8) mapę strony w postaci zakładek, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
9) mapa strony dla dostępności – menu dostępności – znajduje się po prawej stronie serwisu,
10) menu strony umieszczone zostało centralnie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Tomasz Więckowski, adres poczty e-mail: tomasz.wieckowski@synergiaconsulting.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 693 337 954. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce znajduje się w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 38, 32-020 Wieliczka.

Opis dostępności wejścia do budynku

Do Zarządu prowadzi jedno wejście od ulicy Piłsudskiego 38a przez furtkę wejściową. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują schody, brak podjazdu. Dla osób niepełnosprawnych rekomendowane jest drugie wejście od strony ulicy Niecałej (od strony parkingu). Wejście przez bramę nie stanowi utrudnień osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim wjechanie na teren Zarządu lub innym niepełnosprawnym ruchowo.

Drzwi wejściowe do sekretariatu budynku Zarządu znajdują się od strony ul. Piłsudskiego. Prowadzą do nich szerokie schody, brak windy lub podjazdu dla wózków. Drzwi są standardowej szerokości ok 80 cm. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który w razie konieczności zapewniana pomoc pracownika Zarządu przy wejściu do dalszych pomieszczeń. Przywołanie pracownika stanowi o dostępności alternatywnej, dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Zarząd znajduje się w jednopiętrowym wolnostojącym budynku. W budynku w wejściu do sekretariaty znajdują się schody, brak windy, alternatywnym wejściem dla interesantów niepełnosprawnych ruchowo jest bezpośrednie wejście do gabinetu Dyrektora zarządu od strony ulicy Niecałej. Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 80 cm., klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi nie są oznaczone cyframi arabskimi.

Zarząd nie posiada zainstalowanych pochylni oraz platform. Pomieszczenia Zarządu nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toalety znajdują się w budynku w obszarze sekretariatu oraz biura Dyrektora. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Brak informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Wejście do kaplicy zostało dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, po prawej stronie znajduję się podjazd dla wózków wraz z poręczami, którym można ominąć bariery w postaci schodów wejściowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed bramą wjazdową wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przed wejściem od strony Niecałej. Ilość miejsc – dwa.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń Zarządu z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Zarządzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Zarząd może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w Zarządzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Zarządzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres Zarządu lub bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności.

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie Zarządu, przekazywane jest do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności, który po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. Zarząd w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza on-line adres kontaktowy do tłumacza – tłumacz języka migowego

Informacje dodatkowe

Zarząd nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności
Skarga na brak dostępności
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚĆI ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ