Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje o pochówku

Prawo do przyznania miejsca na tzw. „nowej części” cmentarza w grobie ziemnym mają osoby zameldowane na terenie Miasta i Gminy Wieliczka z następujących parafii:

  1. Parafia św. Klemensa
  2. Parafia Siercza
  3. Parafia Sygneczów
  4. Parafia Czarnochowice
  5. Parafia Krzyszkowice
  6. Parafia Stygmatów św. Franciszka

Prawo do pochówku w grobie ziemnym ma zmarły dysponent opłaconego grobu ziemnego, lub inna osoba, lecz w tym przypadku wymagana jest pisemna zgoda dysponenta.

Prawo do pochówku w grobie murowanym ma zmarły dysponent, lub inna osoba ale zawsze wymagana jest pisemna zgoda dysponenta lub wszystkich współdysponentów grobu murowanego.

Dysponent grobu murowanego ma prawo do przekazania praw do dysponowania grobem innym osobom. Prawo do dysponowania można przekazać „za życia” zrzekając się całkowicie praw do dysponowania. Można również dokonać przekazania praw zastrzegając, że umowa przekazania wchodzi w życie dopiero po śmierci przekazującego. Procedurę na drodze administracyjnej przeprowadza Zarząd Cmentarza. Po śmierci dysponenta, który nie uregulował stanu prawnego grobu procedura odbywa się na drodze sądowej.

ROZPORZĄDZENIA I USTAWY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BIURA ZARZĄDU I CMENTARZA KOMUNALNEGO W WIELICZCE:

Ustawa z 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.