Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Regulamin

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce został utworzony z dniem 1 maja 2008 roku jako jednostka organizacyjna Gminy Uchwałą nr XV/183/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 roku.

Obowiązki dyrektora zarządu pełni mgr Antoni Sowa.

Podstawą organizacyjną nowo utworzonej jednostki jest Statut, Regulamin organizacyjny Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce oraz Regulamin Cmentarza Komunalnego.

Do podstawowych zadań ZCK należy:

– prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzu komunalnym;
– wyznaczanie miejsc na pochówek;
– właściwe zagospodarowanie i eksploatacja miejsc grzebalnych;
– należyte utrzymanie cmentarza w czystości i porządku;
– sporządzanie i wydawanie umów i zezwoleń na budowę grobów murowanych i nagrobków.
Wszelkie prace kamieniarskie prowadzone na terenie cmentarza prowadzone są zgodnie z odrębnym, ogólnodostępnym Regulaminem prac kamieniarskich oraz zgodnie z Wymogami dotyczącymi prac kamieniarskich na wielickim cmentarzu.